تعاونی مسافربری شماره ۱۵ ترابر بی تا

تعاونی مسافربری شماره ۱۵ ترابر بی تا

نقد و بررسی

ads

خرید بلیط هواپیما

خرید بلیط هواپیما

خرید بلیط قطار

خرید بلیط قطار

خرید بلیط اتوبوس

خرید بلیط اتوبوس

رزرو هتل

رزرو هتل

توضیحات

شرکت تعاونی مسافربری شماره ۱۵

آدرس : تهران، خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهار راه سمیه، شرکت تعاونی مسافربری شماره ۱۵ ترابر بی تا (T.B.T)

دفتر مرکزی تلفن : ۸۸۸۰۰۵۷۱ — ۴ -۸۸۸۹۷۵۷۲

شماره پیامک :  20005115

پایانه جنوب

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه مسافربری جنوب

ترمینال جنوب : ۵۵۱۸۵۴۰۱-۷

پایانه شرق

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه مسافربری شرق

ترمینال شرق : ۷۷۸۶۸۱۴۴ – ۷۷۷۱۱۱۱۸

پایانه غرب

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه مسافربری غرب

ترمینال غرب : ۴۴۶۶۲۰۱۵ – ۴۴۶۶۳۹۸۹

سایر شهرها

مقصد تهران ترمینال جنوب تعاونى شماره 15

آبادان شرکت مسافربرى بى تاى آبادان

 • شماره تلفن : ۰۶۱۵۳۲۵۵۰۱۵

اهواز شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا ترمینال اهواز تی بی تی

 • شماره تلفن : ۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۵

بندر ماهشهر شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

 • شماره تلفن : ۰۶۱۵۲۳۲۷۵۰۹

نهاوند

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۸۱۳۳۲۳۲۵۲۹

جهرم شرکت تعاونی شماره 15 ترابر بی تا جهرم

 • شماره تلفن : ۰۷۱۵۴۳۳۱۷۱۷

ایذه

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۶۱۴۳۶۳۰۰۵۰

شهربابک

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۳۴۳۴۱۳۴۲۲۰

نجف آباد

پایانه مسافربری نجف آباد

 • شماره تلفن : ۰۳۱۴۲۶۶۳۳۰۸

خمینی شهر

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۳۱۳۳۶۳۲۶۲۸

امیدیه

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۶۱۵۲۶۲۲۸۵۴

شیراز تعاونی 15 ترابر بی تا ترمینال شیراز (پایانه مدرس – کاراندیش)

 • شماره تلفن : ۰۷۱۳۷۳۰۷۲۲۵

اصفهان

پایانه مسافربری اصفهان

 • شماره تلفن : ۰۳۱۳۴۳۵۹۲۹۱

مشهد

پایانه مسافربری مشهد

 • شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۵۱۵۵۱۱

کرمان شرکت ترابربیتا تعاونی 15 ترمینال کرمان

 • شماره تلفن : ۰۳۴۳۲۱۵۲۶۹۱

رفسنجان

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۳۴۲۸۱۰۸۰

زاهدان

پایانه مسافربری

تعاونی شماره پانزده ترمینال زاهدان

 • شماره تلفن : ۰۵۴۳۳۴۳۲۷۳۳

ملایر

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۸۱۳۲۲۸۴۰۴۰

بروجرد ترابربی تا تی بی تی بروجرد

 • شماره تلفن : ۰۶۶۴۲۴۶۰۰۱۵

سیرجان

 • شماره تلفن : ۰۳۴۴۲۲۵۱۱۳۰

اراک

شرکت شماره 15 ترمینال اراک

 • شماره تلفن : ۰۸۶۳۳۱۲۴۲۱۰

زرین شهر

 • شماره تلفن : ۰۳۱۵۲۲۳۱۳۳۶

خرم آباد شرکت شماره 15 ترمینال خرم آباد ترابر بی تا

 • شماره تلفن : ۰۶۶۳۳۳۰۱۴۸۱

کاشمر

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۱۵۱۵۲۲۴۱۳۳

یزد

پایانه مسافربری یزد

 • شماره تلفن : ۰۳۵۳۷۲۳۶۳۳۴

بندرعباس

پایانه مسافربری بندرعباس

 • شماره تلفن : ۰۷۶۳۳۶۶۰۴۷۵

نیشابور

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۵۱۴۲۲۲۵۹۹۹

کاشان

تعاونی شماره پانزده ترمینال کاشان

 • شماره تلفن : ۰۳۱۵۵۴۴۴۴۱۲

زابل

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۵۴۳۲۲۹۵۰۲۷

درود

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۶۶۴۳۲۱۵۵۴۴

مقصد تهران ترمینال غرب تعاونى شماره 15

ارومیه

شرکت تعاونی 15 ترمینال ارومیه

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۲۳۶۲۰۴۰

کرمانشاه

شرکت تعاونی 15 ترمینال کرمانشاه

 • شماره تلفن : ۰۸۳۳۴۲۲۰۳۱۲

اردبیل

شرکت تعاونی پانزده ترمینال اردبیل

 • شماره تلفن : ۰۴۵۱۸۸۱۳۷۷۰

ایلام

ترابر بی تا ترمینال ایلام تعاونى 15

 • شماره تلفن : ۰۸۴۱۳۳۳۲۱۷۸

بندرانزلی

ترابربی تا انزلی

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۴۴۳۲۰۸۰

تکاب

پایانه مسافربری تکاب

 • شماره تلفن : ۰۴۴۴۵۵۳۲۷۴۰

لاهیجان

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۲۴۲۳۱۱۵

شاندرمن

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۴۶۵۳۲۷۸

سلماس

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۵۲۲۴۲۲۴

مرند

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۱۴۲۲۳۹۳۳۳

سنندج

شرکت تعاونی 15 ترمینال سنندج

 • شماره تلفن : ۰۸۷۳۳۵۶۲۰۳۶۱

خلخال

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۵۳۲۴۵۲۰۴۴

سردشت

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۴۴۴۳۲۵۰۵۰

نقده

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۵۶۲۲۲۰۰

مهاباد

پایانه مسافربری مهاباد

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۲۴۴۵۷۴۱

کرج

پایانه مسافربری شرکت تعاونی 15 بى تا ترمینال کرج (تی بی تی)

 • شماره تلفن : ۰۲۶۳۲۷۰۰۰۹۱

قزوین

پایانه مسافربری قزوین

 • شماره تلفن : ۰۲۸۱۲۵۵۷۵۲۴

آستانه اشرفیه

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۲۱۲۲۰۶۵

رامسر

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۱۱۵۵۲۲۶۸۰۰

سقز

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۸۷۳۶۲۴۷۷۱۴

بابل

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

 • شماره تلفن : ۰۱۱۳۲۲۷۸۱۰۹

مهربان

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۱۴۳۱۲۲۲۷۸

هشترود

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۳۵

آستارا شرکت تعاونی 15 تی بی تی آستارا

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۴۸۳۲۳۹۸

مقصد تهران ترمینال شرق تعاونى شماره 15

ساری

تعاونی شماره پانزده ترمینال ساری

 • شماره تلفن : 01133241617

بهشهر

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : 01134521888

گرگان

شرکت شماره 15 ترابربی تا ترمینال گرگان

 • شماره تلفن : 01732682502

گنبد

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : 01723381502

کلاله

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : 01735443874

سبزوار

شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

 • شماره تلفن : 05144446015

بجنورد

شرکت شماره پانزده ترابربی تا ترمینال بجنورد

 • شماره تلفن : 05832253434

قوچان

پایانه مسافربری

 • شماره تلفن : 05147225652

آمل

شماره 15 ترابر بیتا آمل

 • شماره تلفن : 01143290115

یزد

پایانه مسافربری یزد

 • شماره تلفن : 03517236778