تعاونی مسافربری شماره ۱۵ ترابر بی تا

تعاونی مسافربری شماره ۱۵ ترابر بی تا

میانگین دیدگاه

توضیحات

شرکت تعاونی مسافربری شماره ۱۵

آدرس : تهران، خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهار راه سمیه، شرکت تعاونی مسافربری شماره ۱۵ ترابر بی تا (T.B.T)

دفتر مرکزی تلفن : ۸۸۸۰۰۵۷۱ — ۴ -۸۸۸۹۷۵۷۲

شماره پیامک :  20005115

پایانه جنوب

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

ترمینال جنوب : ۵۵۱۸۵۴۰۱-۷

پایانه شرق

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

ترمینال شرق : ۷۷۸۶۸۱۴۴ – ۷۷۷۱۱۱۱۸

پایانه غرب

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

ترمینال غرب : ۴۴۶۶۲۰۱۵ – ۴۴۶۶۳۹۸۹

سایر شهرها

مقصد تهران ترمینال جنوب تعاونى شماره 15

آبادان شرکت مسافربرى بى تاى آبادان

 • شماره تلفن : ۰۶۱۵۳۲۵۵۰۱۵

اهواز شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا ترمینال اهواز تی بی تی

 • شماره تلفن : ۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۵

بندر ماهشهر شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

 • شماره تلفن : ۰۶۱۵۲۳۲۷۵۰۹

نهاوند

 • شماره تلفن : ۰۸۱۳۳۲۳۲۵۲۹

جهرم شرکت تعاونی شماره 15 ترابر بی تا جهرم

 • شماره تلفن : ۰۷۱۵۴۳۳۱۷۱۷

ایذه

 • شماره تلفن : ۰۶۱۴۳۶۳۰۰۵۰

شهربابک

 • شماره تلفن : ۰۳۴۳۴۱۳۴۲۲۰

نجف آباد

 • شماره تلفن : ۰۳۱۴۲۶۶۳۳۰۸

خمینی شهر

 • شماره تلفن : ۰۳۱۳۳۶۳۲۶۲۸

امیدیه

 • شماره تلفن : ۰۶۱۵۲۶۲۲۸۵۴

شیراز تعاونی 15 ترابر بی تا ترمینال شیراز (پایانه مدرس – کاراندیش)

 • شماره تلفن : ۰۷۱۳۷۳۰۷۲۲۵

اصفهان

 • شماره تلفن : ۰۳۱۳۴۳۵۹۲۹۱

مشهد

 • شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۵۱۵۵۱۱

کرمان شرکت ترابربیتا تعاونی 15 ترمینال کرمان

 • شماره تلفن : ۰۳۴۳۲۱۵۲۶۹۱

رفسنجان

 • شماره تلفن : ۰۴۳۴۲۸۱۰۸۰

زاهدان

تعاونی شماره پانزده ترمینال زاهدان

 • شماره تلفن : ۰۵۴۳۳۴۳۲۷۳۳

ملایر

 • شماره تلفن : ۰۸۱۳۲۲۸۴۰۴۰

بروجرد ترابربی تا تی بی تی بروجرد

 • شماره تلفن : ۰۶۶۴۲۴۶۰۰۱۵

سیرجان

 • شماره تلفن : ۰۳۴۴۲۲۵۱۱۳۰

اراک

شرکت شماره 15 ترمینال اراک

 • شماره تلفن : ۰۸۶۳۳۱۲۴۲۱۰

زرین شهر

 • شماره تلفن : ۰۳۱۵۲۲۳۱۳۳۶

خرم آباد شرکت شماره 15 ترمینال خرم آباد ترابر بی تا

 • شماره تلفن : ۰۶۶۳۳۳۰۱۴۸۱

کاشمر

 • شماره تلفن : ۰۱۵۱۵۲۲۴۱۳۳

یزد

 • شماره تلفن : ۰۳۵۳۷۲۳۶۳۳۴

بندرعباس بی تا بندر

 • شماره تلفن : ۰۷۶۳۳۶۶۰۴۷۵

نیشابور

 • شماره تلفن : ۰۵۱۴۲۲۲۵۹۹۹

کاشان

تعاونی شماره پانزده ترمینال کاشان

 • شماره تلفن : ۰۳۱۵۵۴۴۴۴۱۲

زابل

 • شماره تلفن : ۰۵۴۳۲۲۹۵۰۲۷

درود

 • شماره تلفن : ۰۶۶۴۳۲۱۵۵۴۴

مقصد تهران ترمینال غرب تعاونى شماره 15

ارومیه

شرکت تعاونی 15 ترمینال ارومیه

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۲۳۶۲۰۴۰

کرمانشاه

شرکت تعاونی 15 ترمینال کرمانشاه

 • شماره تلفن : ۰۸۳۳۴۲۲۰۳۱۲

اردبیل

شرکت تعاونی پانزده ترمینال اردبیل

 • شماره تلفن : ۰۴۵۱۸۸۱۳۷۷۰

ایلام ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

 • شماره تلفن : ۰۸۴۱۳۳۳۲۱۷۸

بندرانزلی ترابربی تا انزلی

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۴۴۳۲۰۸۰

تکاب

 • شماره تلفن : ۰۴۴۴۵۵۳۲۷۴۰

لاهیجان

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۲۴۲۳۱۱۵

شاندرمن

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۴۶۵۳۲۷۸

سلماس

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۵۲۲۴۲۲۴

مرند

 • شماره تلفن : ۰۴۱۴۲۲۳۹۳۳۳

سنندج

شرکت تعاونی 15 ترمینال سنندج

 • شماره تلفن : ۰۸۷۳۳۵۶۲۰۳۶۱

خلخال

 • شماره تلفن : ۰۴۵۳۲۴۵۲۰۴۴

سردشت

 • شماره تلفن : ۰۴۴۴۴۳۲۵۰۵۰

نقده

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۵۶۲۲۲۰۰

مهاباد

 • شماره تلفن : ۰۴۴۳۲۴۴۵۷۴۱

کرج شرکت تعاونی 15 بى تا ترمینال کرج (تی بی تی)

 • شماره تلفن : ۰۲۶۳۲۷۰۰۰۹۱

قزوین

 • شماره تلفن : ۰۲۸۱۲۵۵۷۵۲۴

آستانه اشرفیه

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۲۱۲۲۰۶۵

رامسر

 • شماره تلفن : ۰۱۱۵۵۲۲۶۸۰۰

سقز

 • شماره تلفن : ۰۸۷۳۶۲۴۷۷۱۴

بابل شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

 • شماره تلفن : ۰۱۱۳۲۲۷۸۱۰۹

مهربان

 • شماره تلفن : ۰۴۱۴۳۱۲۲۲۷۸

هشترود

 • شماره تلفن : ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۳۵

آستارا شرکت تعاونی 15 تی بی تی آستارا

 • شماره تلفن : ۰۱۳۴۴۸۳۲۳۹۸

مقصد تهران ترمینال شرق تعاونى شماره 15

ساری

تعاونی شماره پانزده ترمینال ساری

 • شماره تلفن : 01133241617

بهشهر

 • شماره تلفن : 01134521888

گرگان شرکت شماره 15 ترابربی تا ترمینال گرگان

 • شماره تلفن : 01732682502

گنبد

 • شماره تلفن : 01723381502

کلاله

 • شماره تلفن : 01735443874

سبزوار شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

 • شماره تلفن : 05144446015

بجنورد شرکت شماره پانزده ترابربی تا ترمینال بجنورد

 • شماره تلفن : 05832253434

قوچان

 • شماره تلفن : 05147225652

آمل شماره 15 ترابر بیتا آمل

 • شماره تلفن : 01143290115

یزد

 • شماره تلفن : 03517236778