اقامت شیش ماهه

0
0

Hello, don’t worry, if we want to stay in China for six months, what type of accommodation can we use? Tourist accommodation is high risk. It is possible that after two extensions, they will not extend it again.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*