ترمینال نایین

ترمینال نایین

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری نائین

آدرس پایانه : نایین- بلوار جهاد، ترمینال مسافربری نائین

شماره تلفن ترمینال : 03146253222 – 03146256660

مقاصد ترمینال

نایین به تهران : پایانه غرب (آزادی)  پایانه جنوب

نائین به کرج :  پایانه کرج

نایین به اصفهان : پایانه صفهپایانه کاوه (اصفهان)

نائین به سیرجان : پایانه مسافربری سیرجان

نائین به شهر بابک : پایانه مسافربری شهر بابک

نایین به ایرانشهر : پایانه مسافربری ایرانشهر

نایین به چابهار : پایانه مسافربری چابهار

نائین به بندرعباس : پایانه بندرعباس

نایین به شهرکرد : پایانه شهرکرد

نائین به خرم آباد : پایانه خرم آباد