-1
0

شرح مختصري از تخلفات شركت نورالرضا
در بازه زماني كوتاه سال ١٤٠٠

 

٢٨ اذر ١٤٠٠
سرمهماندار خليل بهشتي ٣٦٦
سالن ٤ كوپه ٨ (سونا نعمتي صفت – اذري )✅
دربست كردن كوپه
نفري ١٥٠ تومان
بدون صدور قبض
اكثرا تخلفات دريافت بهاي وجه نقد يا كارت به كارت كردن مستقيم براي سرمهمانداران

١٠ دي
قطار ٣٦٧
سرمهماندار راهنورد
١٤ پك پذيرايي نيامدن مسافر + مسافراي قبضي
از سالن اينجانب

٢٢ دي
قطار ٣٦٧
سرمهماندار محمد شهبازي
درحال حاضر كارشناس اعزام دفتر نور
سالن ٥ ساعت ١/١٠ بامداد شاهرود
كوپه ٤
مسافر خانم بدون قبض و پذيرايي سوار كرد
٢٠٠ نقد دريافت كرد
از مسافر پرسيده شد،

٢٨ دي
قطار ٣٦٦
خليل بهشتي و غلام خورشيدي
مدير و متصدي
٤ تا مسافر بيزينس نيامد ولي توي امار و نرم افزار افق ثبت شد.
سالن ٤
٤ تا مسافر كوپه ٦
شاهرود تا مشهد بدون قبض
از تهران كوپه ٦ جاموند

٢٩ دي ١٤٠٠
قطار ٣٦٧
مدير خليل بهشتي
سالن ٦ كوپه ٢ دو اقا نفري ١٥٠
شاهرود پياده شدن بدون صدور قبض

٢ بهمن
قطار ٣٦٦
شهرام اصغري
ايستگاه نقاب ٣ اقا سوار تا نيشابور رستوران نشسته
نيشابور انتقال ب سالن 6 كوپه ١ تا مشهد
مهماندار جواد ملك نسب
قطار ٣٦٧ همان رام
سالن ٥
مهماندار جواد ملك نسب
نيشابور
دو پسر سوار كوپه ٨
بدون صدور قبض
تعدادي از سرمهماندارا پولي در حدود زير ١٥٠ تومان به مهماندار سالني كه مسافر شخصي سوار كرده اند به ازاي حق السكوت ميدادند

٥ بهمن
قطار ٣٦٦
مدير نادر صديقي
درحال حاضر مسئول اعزام سايت نور ؛
٣ پسر ابتدا كوپه ٢ سالن ٧ خودم
بعد جابجا ب سالن ٦ مهماندار اميد ابريشمي كوپه ٥
يك نفر بليط اكو ٢ نفر ديگر ، نفري ٤٠٠ پرداختي بدون قبض به نادر صديقي
ص ٢٨ محمد رسول رفيعي
سالن ١ اكو
سالن ٦ كوپه ٩
اقا سوار شد شاهرود تا مشهد ٢٠٠ نقدي بدون صدور قبض

١٧ بهمن
٣٦٧
مدير محمود شمس
نيشابور تا شاهرود ١٠٠ نقد
يك مسافر خانم
سالن خودم سالن ٢

٢١ بهمن
٣٦٧
مدير نادر صديقي
سالن ٦
رييس قطار مروتي
مسافر مشهد سوار كردند
خط ٢ نيشابور توقف
يك افغاني همراه نادرصديقي رفت ايستگاه نيشابور
دريافت وجه نقد از عابربانك
بدون صدور قبض

٢ اسفند
٣٦٧
مدير خليل بهشتي
مشهد تا نقاب مسافر سوار كردند
مشهد تا نيشابور مستقر در رستوران
نيشابور تا نقاب كوپه
يك مسافر خانم سالن ٥ مهماندار داود جلالي( درجريان هستند)
كوپه ٥
دريافت وجه نقد
بدون قبض و پك پذيرايي

٢٢ اسفند
٣٦٧
مدير شهرام اصغري
سالن ٣ كوپه ٩ خودم
يك زوج دربست كردن كوپه
٣٠٠ كارت ب كارت براي مدير
مسافر : رضا بهرامي✅

١٨ فروردين
٣٦٧
محمد شهبازي خواب بوده
برگشت سمنان
رييس قطار اومده بيدار كرده محمد شهبازي

٣٦٧
مشهد ب تهران
مدير و رييس قطار
محمدرضا راهنورد رييس حاتمي

تاريخ ١٠ الي ٣٠ بهمن ١٤٠٠

٤ سرباز سمنان پياده
نفري ٣٠٠ نقد بدون قبض و پذيرايي

٠٩١٥٢٣٤٢٤٠٨ يكي از سربازها✅
سند عكس سربازها در كوپه هم موجود است .

٣٦٧
٣٦٦
١٦-١٧ ارديبهشت
مدير خليل بهشتي
سبحاني رييس قطار
رفت و برگشت تماماً مسافر سوار كردند هم با قبض هم بدون قبض
سالن ٩٢٤ سالن ٤ برگشت
كوپه ٥ -٤تا بيزينس نيامد ، نقاب به بعد ٣ خانم و طفل سوار از دو خانم نفري ٥٠٠
بدون صدور قبض

تماماً اين موارد تخلفات مالي تكرار شده است
سال ١٤٠٠ بيشتر بدليل شرايط كرونايي و فروش نصف ظرفيت كوپه ها
سال ١٤٠١ همچنان بين تمام مديران و تمامي رام ها (شيراز و مهديس ) تا به الان موارد فوق درصورت برقراري شرايط كوپه تكرار ميشود.
موارد ناموسي و قطع دوربين ها و … ديگر بماند .

 

 

 

برسد به دست نظارت راه اهن

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*