ترمینال گلپایگان

ترمینال گلپایگان

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

ترمینال مسافربری گلپایگان

آدرس پایانه : صفهان، گلپایگان، کمربندی ایت الله محمدی ، پایانه مسافربری گلپایگان

تلفن ترمینال گلپایگان :  09133719295

شماره تلفن تعاونی ها

سیروسفر

شرکت سیروسفر مسافربري گلپایگان

شماره تلفن تعاونی : 03157437772

پارسیان

شرکت پارسیان پایانه مسافربری گلپایگان (تعاونی 14)

شماره تلفن تعاونی : 03157437772

پیک صبا

شرکت پیک صبا پایانه مسافربری گلپایگان (تعاونی 17)

شماره تلفن تعاونی : ……………….

مقاصد خروجی ترمینال

گلپایگان به تهران : ترمینال جنوب

گلپایگان به تهران : پایانه قم

گلپایگان به کرج : پایانه کرج

گلپایگان به اصفهان : پایانه اصفهان

گلپایگان به کاشان : پایانه کاشان

گلپایگان به  اراک :  پایانه اراک

مقاصد ورودی ترمینال

تهران به گلپایگان : پایانه شرق

تهران به گلپایگان : پایانه مسافربری جنوب

تهران به گلپایگان : پایانه بیهقی (آرژانتین)

کرج به گلپایگان : پایانه مسافربری کرج

اصفهان به گلپایگان : پایانه مسافربری اصفهان