ترمینال خوانسار

ترمینال خوانسار

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری خوانسار

آدرس پایانه : اصفهان، خوانسار، بلوار باران، باب السلطان، نرسیده به میدان قودجان، ترمینال مسافربری خوانسار

شماره تلفن ترمینال : 03157231217

شماره تلفن تعاونی ها

ایمن سفر پایانه

شرکت مسافربری ایمن سفر پایانه مسافربری خوانسار (تعاونی6)

شماره تلفن تعاونی : 03157232060

پیک صبا پایانه

شرکت مسافربری پیک صبا پایانه مسافربری خوانسار (تعاونی 17)

شماره تلفن تعاونی : 03157232060

ایران پیما پایانه

شرکت مسافربری ایران پیما پایانه مسافربری خوانسار (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 03157233170

مقاصد خروجی ترمينال

خوانسار به تهران

خوانسار به اصفهان

مقاصد ورودی ترمينال

تهران به خوانسار

ترمینال شرق به خوانسار

ترمینال جنوب به خوانسار

ترمینال کرج به خوانسار

ترمینال اصفهان به خوانسار