مهمانپذير جاودانی فر مشهد

مهمانپذير جاودانی فر مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير جاوداني فر

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان رضوی، مشهد، خيابان طبرسی، انتهای کوچه فروزان

تلفن : 32240617 051

نام مدیر : عباس جاودانی عاقل