مهمانپذير اميری فرد مشهد

مهمانپذير اميری فرد مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير اميری فرد

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان امام رضا، سمت راست بازاررضا، شيخ طوسي 5

تلفن : 38540218 051

نام مدیر : حسين اميری فرد