مهمانپذير النبی مشهد

مهمانپذير النبی مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير النبی

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان شيرازي 1 ، کوچه شهيد شيرازي ، پ 197

تلفن : 32225856 051

نام مدیر : حسن محمد زاده ماهرخ