برای ثبت آگهی یا مکان مورد نظرتان، ابتدا گزینه های حریم خصوصی و قوانین سایت را انتخاب کنید تا به راحتی گزینه ثبت برای شما فعال شود. با کلیک بروی گزینه ثبت، امکان ثبت مکان و آگهی برای شما فعال می شود.