ترمینال پارس‌آباد

ترمینال پارس‌آباد

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری پارس‌آباد

آدرس پایانه : استان اردبیل، شهر پارس آباد، خیابان امام، ترمینال مسافربری پارس آباد

شماره تلفن ترمینال : 04532782343

شماره تلفن تعاونی ها

آسوده سفر

شرکت مسافربری : آسوده سفر پارس آباد

شماره تلفن تعاونی : 04532791212 – 04532791666

پیک صبا (تعاونی 17)

شرکت مسافربری : پیک صبا پارس آباد (تعاونی 17)

شماره تلفن تعاونی : 04532782343

لاله سیر

شرکت مسافربری : لاله سیر پارس آباد

شماره تلفن تعاونی : 04532783637 – 04532787779 – 045327877770

پیک معتمد (تعاونی 2)

شرکت مسافربری : پیک معتمد پارس آباد (تعاونی 2)

شماره تلفن تعاونی : 04532782343

گشت مهر ( تعاونی ۱۶)

شرکت مسافربری : گشت مهر پارس آباد( تعاونی ۱۶)

شماره تلفن تعاونی : 045۳۲۷۸۴۱۱۴

مقاصد خروجی ترمینال

پارس آباد به تهران – پارس آباد به تبریز – پارس آباد به مهران – پارس آباد به مشگین شهر

مقاصد ورودی ترمینال

تهران به پارس آباد –ترمینال غرب (آزادی)  به پارس آباد – ترمینال کرج به پارس آباد – ترمینال تبریز به پارس آباد