رستوران ایزی دیزی (خیابان فردوسی)

رستوران ایزی دیزی (خیابان فردوسی)